Instrukcja Obsługi Sterownika Programowalnego HE TURBO noPWM

 

Charakterystyka ogólna:
 
•  Sterownik z możliwością programowania przez użytkownika ilości i jasności trybów.
•  Programowanie za pomocą włącznika latarki.
•  Dwie grupy trybów do wyboru i konfiguracji przez użytkownika.
•  Możliwość ustawienia od 1 do 5 trybów w każdej z grup trybów niezależnie.
•  Możliwość ustawienia jasności każdego z trybów, z palety 15-tu dostępnych trybów.
•  Osiem trybów, z dostępnej palety, bez PWM (wyższa wydajność, brak zakłóceń urządzeń bezprzewodowych).
•  Tryb TURBO -  realizowany za pomocą tranzystora MOSFET.
•  Wskaźnik napięcia akumulatora pod obciążeniem (obciążenie realizowane za pomocą 7miu układów AMC).
•  Dostępne siedem stroboskopów. Stroboskopy realizowane za pomocą układów 7 AMC.
•  Nowatorski sposób poruszania się po trybach tzw. 3way.
•  Możliwość blokady funkcji programowania.
•  Możliwość resetu do ustawień fabrycznych.
•  Kontrola temperatury głowicy latarki - zabezpieczenie termiczne. Zaawansowana ochrona przed przegrzaniem latarki z możliwością ustawienia progu temperatury zabezpieczenia (4 kroki). Latarka może osiągać do 60°C.

Szczegółowy opis parametrów

Struktura funkcji sterownika:

 

Dostępne tryby i ich parametry:

 

 

Najniższe tryby (moon1 - 5) realizowane są za pomocą 2 AMC z wykorzystaniem sygnału  PWM.
Tryb nr 13 TURBO, realizowany jest za pomocą tranzystora MOSFET. Wartość prądu diody w tym trybie zależy od kondycji ogniwa i Vf diody i najczęściej zawiera się w przedziale 4-6 [A].


Funkcje poruszania się po trybach

1 klik zmiana jeden tryb do przodu
2 klik zmiana o jeden tryb do tyłu
3 klik uruchomienie STROBO taktycznego 12,5Hz (uruchamiane zawsze w trybie 100%)
4 klik uruchomienie STROBO programowanego, uruchamianego z jasnością trybu z którego został aktywowany 4klik. 
6 klik pomiar napięcia ogniwa pod obciążeniem. Latarka uruchamia się w trybie 100% na około 1s. wtedy dokonywany jest pomiar napięcia. Następnie latarka błyskami informuje o napięciu na ogniwie:

5 błysków - napięcie powyżej 3,8V
4 błyski - napięcie w zakresie 3,6V-3,8V
3 błyski - napięcie w zakresie 3,4V-3,6V
2 błyski - napięcie w zakresie 3,2V -3,4V
1 błysk - napięcie w zakresie 3,0V-3,2V

 

Należy pamiętać że napięcie obciążonego ogniwa jest mniejsze niż ogniwa w stanie spoczynku, a wartości napięć odpowiadające błyskom należy traktować jako wartości przybliżone.
 
 
 
 8 klik blokada aktualnego trybu – potwierdzenie włączenia/wyłączenia blokady 1 błyskiem. Włączenie blokady powoduje zablokowanie możliwości zmiany trybów, latarka uruchamiana jest zawsze w zablokowanym trybie.
  Aktywne są kliki 6, 8 i 9.
 W celu zablokowania danego trybu należy przed blokadą używać go przez 1,5-2 sekundy.
 
9 klik zmiana aktywnej grupy trybów – potwierdzenia zmiany aktywnej grupy 2 błyskami.

Funkcje programowania

10 klik programowanie jasności aktualnego trybu – potwierdzenie wejścia w tryb programowania 3 błyskami.
Procedura programowania jasności trybu:
Wybieramy tryb który chcemy zaprogramować, używamy go przez 1,5-2 sekundy,  wykonujemy 10 klik, latarka mrugnie 3x po czym ustawi pierwszy poziom z palety 15-tu dostępnych poziomów świecenia. W tym momencie wykonując 1 klik lub 2 klik (poruszanie się po trybach odbywa się w sposób analogiczny do zmiany trybów) przełączamy się po 15 poziomach jasności. Gdy akceptujemy daną jasność trybu wykonujemy 3 klik (lub więcej), latarka wykona trzy błyski kończąc procedurę programowania wybranego trybu i powraca do programowanego trybu.  Gdy latarka znajduje się w trybie programowania będzie nas o tym informować ciemnymi błyskami raz na około 5 sekund.
 
11 klik zmniejszenie o 1 ilości trybów w grupie - sygnalizowane 2 szybszymi błyskami, po zmianie wybłyskuje wolniejszymi błyskami ilość aktywnych trybów (ilość błysków = ilość aktywnych trybów). W sytuacji kiedy w danej grupie ustawiony jest tylko jeden tryb, wywołanie 12to kliku powoduje ustawienie w wybranej grupie 5 trybów.
Usuwany jest zawsze ostatni  tryb w pętli z aktywnej grupy.
 
12 klik zwiększenie o 1 ilości trybów w grupie - sygnalizowane 3 szybszymi błyskami, po zmianie wybłyskuje wolniejszymi błyskami ilość aktywnych trybów (ilość błysków = ilość aktywnych trybów).
  Dodawany tryb ustawiany jest z mocą moon2 (o ile wcześniej w jego miejscu  nie był zaprogramowany tryb o innej jasności). Ustawienia jego jasności dokonuje się zgodnie z instrukcją (10cio klik).
  W sytuacji kiedy w danej grupie jest aktywnych 5 trybów, wywołanie 13to kliku powoduje ustawienie w aktywnej grupie tylko jednego trybu (skasowanie 4 trybów).
  Tryb dodawany jest jako ostatni w pętli, w aktywnej grupie trybów.
 
13 klik  programowanie aktywnego stroboskopu dostępnego pod 4klikiem - potwierdzenie wejścia w tryb programowania 4 błyskami.
Procedura programowania aktywnego stroboskopu jest  analogiczna do programowania jasności trybu (tak jak pod 10klikiem), z tym że każdemu dostępnemu stroboskopowi przypisana jest inna jasność świecenia w procesie programowania.

Dostępne stroboskopy (podany porządek odpowiada jasnościom ustawionym od najciemniejszej):

1 - BEACON 0,5Hz (jeden błysk co 2s)
2-  BEACON II 0,5Hz (szybkie 2 błyski co 2s)
3-  stroboskop rowerowy 4Hz
4 - stroboskop rowerowy 10Hz (5 błysków 10Hz, światło przez 0,5s)
5 - stroboskop policyjny 16Hz (5 błysków 16Hz, przerwa przez 0,5s)
6 - SOS (nadawanie alfabetem Morsa sygnału SOS)

 
 Wybór danego stroboskopu potwierdzamy 3klikiem. Latarka potwierdza zaprogramowanie wybranego
stroboskopu czterema błyskami.


Funkcje Zaawansowane


14 klik  włączenie/wyłączenie pamięci trybu dla aktualnej grupy trybów – potwierdzenie zmiany stanu pamięci trybu 4 błyskami. 

15 klik zmiana sposobu ochrony ogniwa (automatyczne wyłączenie po rozładowaniu/praca ciągła) – domyślnie latarka wyłącza się po spadku napięcia do 2,9-3V i przejściu wszystkich trybów aż do najniższego (moon2).
 Zmiana sposobu ochrony ogniwa na automatyczne wyłączenie po rozładowaniu potwierdzana jest pięcioma wolnymi błyskami.
  Zmiana sposobu ochrony ogniwa na pracę ciągłą bez automatycznego wyłączenia latarki sygnalizowana jest pięcioma wolnymi błyskami i pięcioma błyskami stroboskopu taktycznego.
  Należy pamiętać że głębokie rozładowanie akumulatora prowadzi do jego uszkodzenia.
 

16 klik  zmiana progu ochrony termicznej – potwierdzenie wejścia w tryb programowania 6 błyskami.
  Cztero stopniowa zmiana progu ochrony  termicznej, ustawiana jest  analogicznie do programowania jasności trybu (10klik), z tym że czterem dostępnym w tym procesie programowania jasnościom odpowiadają cztery progi temperaturowe ochrony termicznej : LOW>MID>HI>HOT (im jaśniejszy tryb tym wyższa temperatura pracy).
  Domyślnie latarka ustawiona jest w drugim progu -MID.
 
Temperatura progu ochrony termicznej wzrasta z  wybraną jasnością w krokach o około 5 stopni.

Należy pamiętać że są to wartości szacunkowe i nie uwzględniają bezwładności cieplnej układu, a także widełek tolerancji elementu pomiarowego którego dokładność pomiaru to ±10°C.
W zależności od warunków pracy latarka może osiągać temperatury od 30°C do 65°C.

Zmiana progu ochrony termicznej ze standardowej na wyższą może skutkować nadmiernym nagrzewaniem się latarki i wykonywana jest na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.


17 klik informacja o aktualnie ustawionym poziomie ochrony termicznej – ilość błysków (od 1 do 4) odpowiada aktualnie ustawionemu poziomowi ochrony.

1 błysk > LOW
2 błyski>MID
3 błyski>HI
4 błyski>HOT

 
18klik blokada programowania - blokada funkcji występujących pod klikami od 10go do 20go z wyłączeniem 18kliku.
  Zmiana stanu funkcji na „zablokowane” potwierdzana jest siedmioma wolnymi błyskami.
  Zmiana stanu funkcji na „odblokowane” potwierdzana jest siedmioma wolnymi błyskami i siedmioma błyskami stroboskopu taktycznego.
  Domyślnie funkcje są zablokowane, w celu aktywacji należy wykonać 18klik.


20 klik  reset do ustawień fabrycznych -  sygnalizowane przez ok. 5s. na przemian stroboskopem taktycznym i rowerowym, po których latarka wyłącza się i następuje reset ustawień latarki.
Wyłączenie latarki w czasie błysków ostrzegawczych powoduje przerwanie akcji resetu do ustawień fabrycznych.


Opisy działania:
 
Zabezpieczenie termiczne – sterownik wyposażony jest w zabezpieczenie termiczne które działa w tle, badając w sposób ciągły temperaturę elektroniki. Zabezpieczenie adaptuje prąd diody w taki sposób, aby utrzymać jej stałą temperaturę pracy zgodną z aktualnie ustawionym progiem zabezpieczenia, dzięki czemu uzyskujemy optymalne, dla elektroniki, warunki pracy bez ryzyka uszkodzenia jej przez zbyt wysoką temperaturę.


Zabezpieczenie ogniwa (akumulatora) – sterownik ze stałą częstotliwością monitoruje napięcie na akumulatorze, w przypadku wykrycia spadku napięcia do wartości około 2,9-3,0V automatycznie obniża prąd diody o około 50% (poprzedzone trzema błyskami). Dla trybów 38%; 75%; 100% w pierwszej kolejności prąd obniżany jest o 350mA. Zwykle zmniejszenie obciążenia akumulatora powoduje wzrost napięcia. Przy kolejnym spadku napięcia następuje kolejne obniżenie prądu diody (kolejne zmniejszenie jasności poprzedzone trzema błyskami), dając użytkownikowi sygnał że akumulator wymaga ładowania. Po obniżeniu jasności do minimalnej (moon2), w trybie rozładowania akumulatora, latarka wyłącza się.
 
W przypadku kiedy użytkownik zmieni sposób ochrony ogniwa przy którym latarka sama się nie wyłącza, latarka po maksymalnym obniżeniu prądu informuje o rozładowaniu akumulatora „ciemnymi błyskami” w odstępach co 5s.
 
Głębokie rozładowanie akumulatora li-Ion prowadzi do jego uszkodzenia.
 
Definicje:
 
KLIK – wykonanie zamknięcia i otwarcia obwodu włącznika latarki w odstępie czasu 0,2-0,5sekundy (wywoływane jest przez delikatne przyciśnięcia włącznika latarki, bez jego cyklu mechanicznego).
 
nKLIK (wieloklik np. 6klik, 8klik…itd.) – wywołanie n zamknięć obwodu zasilania latarki następujące jedno po drugim w odstępach nie większych niż 0,2-0,5 sekundy.
 
Pamięć trybu – zapamiętanie ostatnio używanego trybu i uruchomienie latarki w tym trybie przy kolejnym włączeniu. Aby tryb został zapamiętany należy używać go przez minimum 0,5-1sekundę. Przy wyłączonej pamięci trybów latarka uruchamia się zawsze w pierwszym trybie z aktywnej grupy trybów.

 

 

 

Prezentacja funkcji trybów (włącznik forward) :

 

Prezentacja funkcji trybów (włącznik reverse):

 

Programowanie jasności wybranego trybu:

Działanie zabezpieczenia akumulatora: